Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431918

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
III SA/Wa 3113/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Golec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej M. B. i P. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3113/11 w sprawie ze skargi M. B. i P. B. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) sierpnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne postanawia - odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 4 października 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3113/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. B. i P.B. (dalej jako: "Skarżący") na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) sierpnia 2011 r. w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne.

Skarżący wnieśli skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej jako: "p.p.s.a.", skarga kasacyjna powinna zostać sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Powyższego wymogu nie stosuje się jedynie, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Skarga kasacyjna w sprawach obowiązków podatkowych może być również sporządzona przez doradcę podatkowego.

W przesłanym piśmie przewodnim dołączonym do uzasadnienia zaskarżonego wyroku poinformowano o wymogu sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika.

Zgodnie z treścią art. 178 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Skoro skarga kasacyjna, pomimo pouczenia, nie została sporządzona przez żadną z osób wymienionych w art. 175 § 1- 3 p.p.s.a. (skargę kasacyjną podpisali Skarżący, którzy nie wskazali, że są radcami prawnymi, adwokatami lub doradcami podatkowymi), jest ona niedopuszczalna.

Sąd, mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 178 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.