Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2876777

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 lutego 2012 r.
III SA/Wa 3019/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) lipca 2010 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia podjąć postępowanie sądowe

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.