III SA/Wa 2860/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3137557

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2019 r. III SA/Wa 2860/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Kurasz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. B. i J. B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A. B. i J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) września 2018 r., nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 r. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.