III SA/Wa 2837/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871022

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2013 r. III SA/Wa 2837/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Golec (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2012 r. Nr (...) w przedmiocie: uchylenia w całości decyzji organu I instancji określającej podatek od nieruchomości za 2011 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia postanawia uchylić postanowienie z dnia 3 lipca 2013 r. stwierdzające prawomocność postanowienia z dnia 14 maja 2013 r., wydanego w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2837/12

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.