Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2878045

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 lutego 2012 r.
III SA/Wa 2810/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Golat.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) lipca 2010 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia podjąć postępowanie sądowe

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.