Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431917

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
III SA/Wa 2801/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia T. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lipca 2013 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi T. L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lipca 2012 r. nr 3 w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. postanawia: uchylić zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lipca 2013 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 20 lipca 2013 r. T. L. (dalej: "Skarżący"), wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2801/12, oddalającego skargę Skarżącego na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) lipca 2012 r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 lipca 2013 r. Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w wysokości 7.500 zł.

Pismem z 30 lipca 2013 r. Skarżący wniósł zażalenie na ww. zarządzenie, zarzucając mu naruszenie § 3 w zw. z § 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm., dalej: "rozporządzenie". W ocenie Skarżącego, kwota wpisu niniejszej sprawie od skargi kasacyjnej powinna zostać określona w wysokości 750 zł

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: "p.p.s.a.") jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. W myśl art. 198 p.p.s.a. przepis ten stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia.

Jak wynika z § 3 rozporządzenia wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

W niniejszej sprawie wpis od przedmiotowej skargi został określony na podstawie § 1 pkt 3 rozporządzenia w wysokości 1.500 zł zatem zgodnie z ww. § 3 rozporządzenia prawidłowo określony wpis od skargi kasacyjnej, powinien zostać określony w wysokości 750 zł.

Mając zatem na względzie powyższe na podstawie art. 195 § 2 w zw. z art. 198 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.