III SA/Wa 2748/10 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871064

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2013 r. III SA/Wa 2748/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Nasierowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) sierpnia 2010 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. postanawia: podjąć zawieszone postępowanie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.