Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2878002

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lutego 2012 r.
III SA/Wa 2745/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie:, Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Długosz-Szyjko, po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. A. S. na interpretację Ministra Finansów z dnia (...) lipca 2010 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia - podjąć postępowanie sądowe - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.