Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897917

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 maja 2011 r.
III SA/Wa 2713/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Kleiber.

Sędziowie WSA: Katarzyna Golat, Aneta Lemiesz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 maja 2011 r. sprawy ze skargi A. H. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lipca 2010 r. nr (...) w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów wniesionych do prowadzonego postępowania egzekucyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.