Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817185

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
III SA/Wa 2606/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Przybysz.

Sędziowie WSA: Tomasz Janeczko (spr.), Dariusz Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi A. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.