Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2703750

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2019 r.
III SA/Wa 2587/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.k. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

k.k. (dalej: "Skarżąca", "Strona") wniosła skargę na postanowienie opisane w komparycji niniejszego postanowienia.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału III z 15 listopada 2018 r. wezwano Skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca wezwanie została prawidłowo doręczona Skarżącej. W odpowiedzi Skarżąca złożyła wniosek o prawo pomocy.

Zarządzeniem z 12 lutego 2019 r. referendarz sądowy pozostawił wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania. Po rozpoznaniu sprzeciwu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 29 marca 2019 r. utrzymał w mocy zaskarżone zarządzenie.

Zarządzeniem z 29 kwietnia 2019 r. wezwano Skarżącą do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącej Wydziału III z 15 listopada 2018 r. Wezwanie zostało doręczone Skarżącej 22 maja 2019 r. (k. 14 akt sądowych).

Strona do 11 czerwca 2019 r. nie uiściła należnego wpisu od skargi, o czym świadczy znajdująca się w aktach sprawy informacja z 11 czerwca 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwana dalej: "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest skarga. Sąd, w myśl art. 220 § 1 zd. 1 p.p.s.a. w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeśli należny wpis nie zostanie uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Sąd stwierdza, że skoro zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi zawierało prawidłowe pouczenie o skutkach niezastosowania się do wezwania w wyznaczonym terminie i zostało skutecznie doręczone Skarżącej, to należało przyjąć, że siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu rozpoczął bieg następnego dnia po doręczeniu wezwania tj. 23 maja 2019 r. Termin ten upłynął zaś 29 maja 2019 r. (środa), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Skoro z dokumentów księgowych Sądu wynika, że do dnia 11 czerwca 2019 r. nie odnotowano wpływu wpisu, należało uznać, że Skarżąca nie uiściła wpisu sądowego w wyznaczonym terminie.

W świetle powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.