Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2569541

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
III SA/Wa 2580/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Trelka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu P. Sp. z o.o. z siedzibą w S. od postanowienia starszego referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 2580/17 odmawiającego zmiany postanowienia starszego referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2017 r. w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od marca do grudnia 2013 r. postanawia utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 20 października 2017 r. starszy referendarz sądowy WSA w Warszawie przyznał P. Sp. z o.o. z siedzibą w S. ("Skarżąca") prawo pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu od skargi ponad kwotę 10 000 zł oraz odmówił przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

WSA w Warszawie postanowieniem z dnia 30 stycznia 2018 r. utrzymał w mocy powyższe postanowienie.

W dniu 29 marca 2018 r. Skarżąca złożyła wniosek o zmianę postanowienia z dnia 20 października 2017 r.

Postanowieniem z dnia 17 maja 2018 r. starszy referendarz sądowy w WSA w Warszawie odmówił zmiany postanowienia z dnia 20 października 2017 r. W uzasadnieniu starszy referendarz sądowy wskazał, że Skarżąca nie wykazała zmiany okoliczności uzasadniających zmianę postanowienia z dnia 20 października 2017 r. Odnośnie okoliczności oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości Skarżącej starszy referendarz sądowy wskazał, że była ona brana pod uwagę już przy wydawaniu postanowienia z dnia 20 października 2017 r.

Od powyższego postanowienia Skarżąca wniosła sprzeciw. W jego treści Skarżąca podniosła, iż wykazała trudną sytuację finansową, a starszy referendarz sądowy dokonał jedynie powierzchownej analizy jest wniosku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Sprzeciw nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 165 ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, dalej "p.p.s.a.") postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. W myśl natomiast art. 167a § 1 p.p.s.a., do zarządzeń oraz postanowień referendarza sądowego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zarządzeń przewodniczącego oraz postanowień sądu, tak więc możliwość zastosowania art. 165 p.p.s.a. leży również w zakresie kompetencji referendarza sądowego.

Zgodnie z art. 260 § 1 p.p.s.a., rozpoznając sprzeciw od zarządzenia i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone zarządzenie lub postanowienie referendarza sądowego zmienia albo utrzymuje w mocy. Wniesienie sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego wstrzymuje jego wykonalność. Sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu (art. 260 § 2 p.p.s.a.). Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym (art. 260 § 3 p.p.s.a.).

Jak wyjaśnił w swoim postanowieniu z dnia 17 maja 2018 r. starszy referendarz sądowy, zmiana postanowienia referendarza sądowego, o której mowa w art. 165 p.p.s.a., możliwa jest wyłącznie w następstwie zmiany okoliczności, które towarzyszyły wydaniu postanowienia.

W ocenie Sądu rację miał straszy referendarz sądowy wskazując, że Skarżąca nie wykazała, iż taka zmiana okoliczności w niniejszym przypadku nastąpiła. Podkreślić należy, że okoliczność oddalenia wniosku o ogłoszenie upadowości Skarżącej została podana już w formularzu PPPr datowanym na dzień 20 września 2017 r. i została uwzględniona przez starszego referendarza sądowego przy wydawaniu postanowienia z dnia 20 października 2017 r. Dlatego należy uznać, że w sprawie nie doszło do zmiany okoliczności.

Słusznie, zdaniem Sądu, straszy referendarz sądowy stwierdził brak podstaw do zmiany postanowienia z dnia 20 października 2017 r. w przedmiocie prawa pomocy.

W związku z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 260 § 1 p.p.s.a., utrzymał w mocy postanowienie starszego referendarza sądowego z 17 maja 2018 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.