Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026879

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 marca 2009 r.
III SA/Wa 2550/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Ciechomska-Florek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. B. na postanowienie Wójta Gminy W. z dnia (...)września 2007 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania z tytułu podatku od spadku postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

K. B. - "Skarżąca" w niniejszej sprawie, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Wójta Gminy W. z dnia (...) września 2007 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania z tytułu podatku od spadku.

Przy piśmie z dnia 3 lutego 2009 r. skierowanym do Skarżącej przesłano odpis zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 2 lutego 2009 r.

o wezwaniu do uiszczenia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma - wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł pod rygorem jej odrzucenia.

Ze znajdującego się w aktach sprawy "Potwierdzenia odbioru" wynika, że korespondencja została doręczona na adres Skarżącej w dniu 9 lutego 2009 r., a odbiór przesyłki pokwitowała Skarżąca osobiście (k. - 13 akt sądowych).

W dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących opłat sądowych na dzień 23 lutego 2009 r. nie stwierdzono wpływu kwoty z tytułu wpisu sądowego do sprawy o sygn. akt III SA/Wa 2550/08, do którego uiszczenia Skarżąca została wezwana.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Zgodnie z dyspozycją art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Skarga jest takim pismem. Jeśli zatem należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia.

W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Należy zauważyć, że w rozpoznawanej sprawie wezwano do uiszczenia należnego wpisu w sposób prawidłowy. W zarządzeniu zawarto pouczenie o skutkach jego niewykonania tj. wskazano na rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nie uiszczenia wpisu w terminie. Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone Skarżącej w dniu 9 lutego 2009 r. na wskazany przez nią adres, a odbiór przesyłki pokwitowała Skarżąca osobiście.

Termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2550/08 zaczął biec w dniu 10 lutego 2009 r. i upłynął w dniu 16 lutego 2009 r. Jak już wyjaśniono do dnia 23 lutego 2009 r. Skarżąca mimo wezwania nie uiściła należnego wpisu, w związku z tym w tej sytuacji skargę należało odrzucić.

Uwzględniając powyższy stan faktyczny i prawny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.