III SA/Wa 2540/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2624910

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 r. III SA/Wa 2540/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Gurba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. s.c. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - E. s.c. - wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z (...) lipca 2018 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 29 października 2018 r., Skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni, od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi poprzez:

1) złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi;

2) złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu, z którego wynikałoby umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa do reprezentacji spółki w dacie jego udzielenia;

3) wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia.

Powyższe wezwanie zostało doręczone Skarżącej 9 listopada 2018 r. W zakreślonym terminie nie przedłożono jednak dokumentów objętych ww. wezwaniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej jako "p.p.s.a." - sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Dokumenty, o które Skarżąca została wezwana, stanowią wymogi formalne pisma (skargi) w postępowaniu sądowym, których brak podlega uzupełnieniu w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a., czyli na wezwanie przewodniczącego w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie takiego braku formalnego, poprzez nieprzedłożenie stosownego dokumentu w wyznaczonym terminie, obliguje sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie Skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi przez złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu, z którego wynikałoby umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa do reprezentacji spółki w dacie jego udzielenia oraz wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia.

Skarżąca została również pouczona o skutkach niezastosowania się do tego wezwania. Przesyłka zawierająca ww. pisma wzywające do uzupełnienia braków formalnych skargi, przesłana na prawidłowy adres Skarżącej, została doręczona Skarżącej 9 listopada 2018 r. W zakreślonym terminie, który upłynął bezskutecznie 16 listopada 2018 r., nie uzupełniono braków formalnych skargi.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.