Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802661

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 listopada 2017 r.
III SA/Wa 2534/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Honorata Łopianowska (spr.).

Sędziowie WSA: Sylwester Golec, Artur Kuś.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 7 listopada 2017 r. sprawy ze skargi A. N. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.