III SA/Wa 248/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2592395

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2018 r. III SA/Wa 248/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Przybysz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia W. L. na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w zakresie wezwania do uiszczenia opłaty kancelaryjnej z dnia 1 marca 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 248/15 w sprawie ze skargi W. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 1 marca 2018 r. Przewodnicząca Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwała W.L. (dalej "Skarżący") do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej z 10 listopada 2017 r.

Zarządzeniem z dnia 12 marca 2018 r. uchylono ww. zarządzenie z dnia 1 marca 2018 r.

Pismem z dnia 29 marca 2018 r. W.L. (dalej "Skarżący") złożył zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 marca 2018 ro wezwaniu do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej z 10 listopada 2017 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zażalenie należało odrzucić.

Zgodnie z art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., przywoływanej dalej jako: "p.p.s.a.") wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Warunkiem wniesienia zażalenia jest uprzednie istnienie orzeczenia, na które przysługuje zażalenie.

Tymczasem w niniejszej sprawie zarządzeniem z dnia 12 marca 2018 r. uchylono zarządzenie z dnia 1 marca 2018 r. które Skarżący zaskarżył pismem z dnia 29 marca 2018 r.

W tej sytuacji zachodzi szczególny wypadek niedopuszczalności zażalenia, które zostało wniesione na nieistniejące orzeczenie.

Z powyższych względów zażalenie wniesione na orzeczenie nieistniejące podlega odrzuceniu, jako niedopuszczalne na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.