Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2625764

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 lutego 2019 r.
III SA/Wa 2447/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Świercz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M.W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) sierpnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia kary porządkowej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

M. W. (dalej: "Skarżący"), działając poprzez pełnomocnika- A. M., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) sierpnia 2018 r. w przedmiocie odmowy uchylenia kary porządkowej

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 17 października 2018 r., pismem z dnia 23 października 2018 r. wezwano pełnomocnika Skarżącego - A.M. do usunięcia braku formalnego skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi przez złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami dokumentu.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu pełnomocnik Skarżącego adwokat P.K. przy piśmie z dnia 7 listopada 2018 r. nadesłał odpis pełnomocnictwa procesowego udzielonego przez Skarżącego A. M. do sporządzenia i złożenia skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) sierpnia 2018 r., nr (...) w oraz odpis pełnomocnictwa procesowego dla adwokata P.K. do reprezentowania Skarżącego przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) sierpnia 2018 r. (...).

Na podstawie zarządzenia z dnia 20 listopada 2018 r. wezwano pełnomocnika Skarżącego adw. P.K. do usunięcia braku formalnego skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi przez podpisanie skargi w siedzibie sądu lub nadesłanie własnoręcznie podpisanego egzemplarza skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi Skarżącej z dniem 6 grudnia 2018 r. w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy (tj. akt sądowych) pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa. Natomiast według art. 46 § 2 p.p.s.a. do pisma w postępowaniu sądowym należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa do akt sądowych. Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, wzywa się o jego uzupełnienie w terminie siedmiu dni (art. 49 § 1 p.p.s.a.). Wymaga podkreślenia, iż istotą obowiązku przewidzianego w art. 46 § 3 p.p.s.a. jest wykazanie uprawnienia pełnomocnika do działania w imieniu i ze skutkiem dla mocodawcy. Z kolei art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. stanowi, iż sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W rozpoznawanej sprawie na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 17 października 2018 r., pismem z dnia 23 października 2018 r. wezwano pełnomocnika Skarżącego - A. M. do usunięcia braku formalnego skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi przez złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami dokumentu.

W odpowiedzi pełnomocnik Skarżącego nadesłał odpis pełnomocnictwa procesowego udzielonego przez Skarżącego A. M. do sporządzenia i złożenia skargi na zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) sierpnia 2018 r., jak również pełnomocnictwo udzielone adwokatowi P.K. do reprezentowania Skarżącego przed sądami administracyjnymi.

Z uwagi na brak wskazania w pełnomocnictwie dla A.M., którą z przesłanek zawartych w art. 35 p.p.s.a. spełnia, w sposób prawidłowy wezwano pełnomocnika Skarżącej adwokata P. K. do uzupełnienia braku formalnego skargi przez podpisanie skargi w siedzibie sądu lub nadesłanie własnoręcznie podpisanego egzemplarza skargi. W zarządzeniu zawarto również pouczenie o skutkach jego niewykonania, tj. wskazano na rygor w postaci odrzucenia skargi.

Jak wcześniej wskazano, wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi zostało doręczone pełnomocnikowi Skarżącej w dniu 6 grudnia 2018 r. w trybie art. 73 p.p.s.a. Wyznaczony siedmiodniowy termin do uzupełnienia braku formalnego skargi upłynął zatem w dniu 13 grudnia 2018 r. (czwartek). Pomimo upływu wyznaczonego terminu pełnomocnik Skarżącej nie uzupełnił ww. braku formalnego skargi.

W tym stanie rzeczy, Sąd był zatem zobligowany, w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. orzec, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.