III SA/Wa 2388/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2677992

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2019 r. III SA/Wa 2388/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Golec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.B. i A.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2018 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - M.B. i A.B. skargą, która wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 8 października 2018 r. zakwestionowali decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lipca 2018 r. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r.

Skarżący zostali wezwani na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału lii Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2018 r., do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł, pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżący ww. wezwanie otrzymali odpowiednio w dniu 4 i 10 stycznia 2019 r.

Z informacji zawartej w dokumentacji księgowej dotyczącej opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sporządzonej według stanu na dzień 29 stycznia 2019 r., wynika, że wpłata tytułem wpisu od skargi w sprawie III SA/Wa 2388/18, nie została dokonana.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm" zwana dalej: "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym wdanej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest skarga. Sąd w myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania. Jeśli należny wpis nie zostanie uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. Na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu.

Sąd stwierdza, że skoro z akt sądowych sprawy wynika, iż zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi zostało skutecznie doręczone Skarżącym, to należało przyjąć, że siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu rozpoczął bieg następnego dnia po doręczeniu zarządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r., tj. w dniu 11 stycznia 2019 r. Termin ten upłynął zaś z dniem 17 stycznia 2019 r.

III SA/Wa 2388/18

(czwartek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Z dokumentów księgowych Sądu wynika, iż do dnia 29 stycznia 2019 r. nie odnotowano wpływu wpisu. W tym stanie rzeczy należało uznać, że Skarżący nie uiścili wpisu sądowego w wyznaczonym terminie. Skarga nie została zatem opłacona i podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowił o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.