Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 marca 2005 r.
III SA/Wa 2368/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Dziełak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.D. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) września 2004 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wniosła skargę na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) września 2004 r., którą utrzymał on w mocy własną decyzję z dnia (...) lipca 2004 r. odmawiającą umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Pismem z dnia (...) stycznia 2005 r. Sąd wezwał Skarżącą do nadesłania odpisu skargi oraz do uiszczenia wpisu w kwocie (...) zł. Skarżącą pouczono, że niedopełnienie tych czynności w terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi.

W dniu (...) stycznia 2005 r. Skarżąca nadała pismo, w którym zwróciła się z prośbą o umorzenie kwoty (...) zł należnej z tytułu wpisu, gdyż nie stać jej na jego opłacenie. Do pisma tego Skarżąca załączyła, jak sama określiła "ksero z dn. (...).10.2004 r. - skarga". Zarządzeniem z dnia (...) lutego 2005 r. Przewodniczący Wydziału uznał, że wezwanie do uiszczenia wpisu zostało skierowane do Skarżącej nienależnie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), Sąd odrzuca skargę, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie.

Ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia wpisu zostało doręczone Skarżącej w dniu (...) stycznia 2005 r. Zakreślony w wezwaniu siedmiodniowy termin upływał więc w dniu (...) stycznia 2005 r. (czwartek). Do tego dnia Skarżąca nie nadesłała odpisu skargi.

Wprawdzie w dniu(...) stycznia 2005 r. Skarżąca nadała listem poleconym "ksero skargi", jednakże uczyniła to z uchybieniem terminu wyznaczonego przez Sąd.

Sąd zauważa również, że przesłane przez Skarżącą "ksero skargi" nie jest odpisem skargi. Treść tego pisma nie pokrywa się bowiem z treścią skargi złożonej przez Skarżącą. Części przedstawionej w nim argumentacji brak jest w treści oryginału. Skoro istotą odpisu jest wierne odzwierciedlenie treści oryginału, to dokumentu, który nie czyni temu zadość nie można uznać za odpis, choćby Skarżąca była przekonana, że nim jest.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz § 3 p.p.s.a., skargę odrzucił.