Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2005 r.
III SA/Wa 2293/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Marta Waksmundzka-Karasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) września 2004 r. Nr (...) w przedmiocie: umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) listopada 2004 r., wniesionym w dniu 5 listopada 2004 r. (stempel na kopercie przesyłki poleconej nr (...)) E. Z. złożyła - za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w W. - skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję tego organu z dnia (...) września 2004 r., nr (...)

Z akt administracyjnych sprawy (karty (...)) wynika, że strona otrzymała zaskarżoną decyzję w dniu 5 października 2004 r. oraz została prawidłowo pouczona o terminie do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej powoływana jako u.p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W związku z powyższym art. 58 § 1 pkt 2 u.p.p.s.a. stanowi, że Sąd ma obowiązek odrzucić skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W przedmiotowej sprawie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 4 listopada 2004 r. (czwartek). Strona nadając skargę w Urzędzie Pocztowym 5 listopada 2004 r., nie dochowała go, co skutkuje koniecznością odrzucenia wniesionego środka zaskarżenia.

W tych warunkach, na podstawie wyżej przywołanych przepisów oraz art. 58 § 3 u.p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.