Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1928371

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2011 r.
III SA/Wa 2275/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jarecka.

Sędziowie WSA: Dariusz Kurkiewicz (sprawozdawca), Anna Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w N. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lipca 2010 r. Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług postanawia zawiesić postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z (...) lipca 2010 r. Dyrektor Izby Celnej w W. uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w C. z (...) marca 2009 r. w części dotyczącej uznania R. sp. z o.o. za stronę postępowania w sprawie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług i umorzył w tym zakresie postępowanie podatkowe oraz utrzymał w mocy ww. decyzję z (...) marca 2009 r. określającą Skarżącej - S. sp. z o.o. w N. oraz uczestnikowi postępowania - C. K. M. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu importu z związku z usunięciem spod dozoru celnego w dniu 3 czerwca 2004 r. towaru w wysokości 39.074 zł.

W skardze na powyższą decyzję Skarżąca wniosła uchylenie zaskarżonej decyzji, a także poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w C.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej w W. wniósł o jej oddalenie.

W wykonaniu zarządzenia z 16 maja 2011 r. zwrócono się do Dyrektora Izby Celnej w W. o udzielenie informacji czy nastąpiło zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za okres objęty zaskarżoną decyzją oraz do przedłożenia dokumentów obrazujących ewentualne zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Pismem z 27 maja 2011 r. Dyrektor Izby Celnej poinformował, że w przedmiotowej sprawie nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w trybie art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej: "O.p.". Wyjaśnił, iż postanowieniem z (...) maja 2007 r. organ celny wszczął dochodzenie w sprawie o przestępstwo skarbowe określone w art. 90 § 1 k.k.s. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s., zaś postanowieniem z (...) stycznia 2008 r. Naczelnik Urzędu Celnego w C. umorzył powyższe dochodzenie wobec niewykrycia sprawcy czynu zabronionego polegającego na usunięciu towaru spod dozoru celnego. Ponadto Organ wskazał, iż powyższe postanowienie uprawomocniło się 14 kwietnia 2008 r., a zatem z dniem następnym termin przedawnienia zobowiązania podatkowego mógł biec dalej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W rozpoznawanej sprawie z uwagi na fakt, iż zaskarżona decyzja dotyczy określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za 2004 r. podstawowe znaczenie ma wykładnia przepisu art. 70 § 6 pkt 1 O.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. Zgodnie z § 1 tego przepisu, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Stosownie zaś do art. 70 § 6 pkt 1 O.p., bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje zawieszony z dniem wszczęcia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Na dzień wyrokowania konstytucyjność powyższego przepisu była przedmiotem badania przez Trybunał Konstytucyjny. O zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu art. 70 § 6 pkt 1 O.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r., postanowieniem z 5 kwietnia 2011 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I FSK 525/10, wystąpił Naczelny Sąd Administracyjny. Wskazane powyżej postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego zakresem swym obejmowało następujące pytanie prawne: "Czy art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r., w zakresie w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik nie jest informowany, do momentu uznania go za podejrzanego - jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?" W sprawie tej do dnia 16 czerwca 2011 r. nie zostało wydane rozstrzygnięcie.

Ocena konstytucyjności powyższego przepisu ma zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, bowiem dotyczy kwestii zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, która w świetle okoliczności sprawy ma kluczowe znaczenie dla oceny legalności zaskarżonej decyzji.

Reasumując, stwierdzić należało, iż wynik sprawy zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym będzie miał istotny wpływ na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), należało zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie do czasu zakończenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w przedmiocie konstytucyjności wskazanego powyżej przepisu O.p.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.