Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1756585

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 maja 2015 r.
III SA/Wa 2077/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska (sprawozdawca).

Sędziowie WSA: Barbara Kołodziejczak-Osetek, Dariusz Kurkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2015 r. na rozprawie sprawy ze skargi R. P. i E. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2010 r. postanawia zawiesić postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący R. P. i E. P. złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2010 r.

Za uczestników niniejszego postępowania sądowego Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał: A. S., J. S., M. P., W. P., H. Z., M. G., J. M., M. B., K. L., R. M., I. N., K. M., K. M., T. M., A. S., M. P., występujących jako strony w postępowaniu przed organem administracyjnym.

Sąd powziął informację, iż w dniu (...) stycznia 2014 r. zmarł uczestnik postępowania - M. P., co wynika z uzyskanego z Urzędu Stanu Cywilnego w O. odpisu skróconego aktu zgonu nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela. Stosownie do art. 12 tej ustawy ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o stronie rozumie się przez to również uczestnika postępowania.

Jak wynika z akt postępowania sądowego oraz uzyskanego odpisu skróconego aktu zgonu nr (...), w dniu (...) stycznia 2014 r. zmarł uczestnik niniejszego postępowania - M. P.

W związku z powyższym należało, na podstawie przywołanego art. 124 § 1 pkt 1 w zw. z art. 12 p.p.s.a. zawiesić postępowanie - do czasu ustalenia następców prawnych zmarłego uczestnika postępowania bądź ustanowienia kuratora spadku, zgodnie z art. 128 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.