Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2994366

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2018 r.
III SA/Wa 2048/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Radosław Teresiak (spr.).

Sędziowie Asesor, WSA: Piotr Dębkowski, Artur Kuś.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) marca 2017 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za grudzień 2011 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.