Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159925

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 marca 2011 r.
III SA/Wa 202/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Dziełak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. A. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) listopada 2010 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - M. A. złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z (...) listopada 2010 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu.

Przy piśmie z 4 lutego 2011 r. przesłano Skarżącemu odpis zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z 31 stycznia 2011 r. o wezwaniu do uiszczenia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma - wpisu sądowego od skargi w kwocie 400 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzenie powyższe zostało wysłane na adres Skarżącego wskazany w skardze.

Z adnotacji dokonanych przez doręczyciela na potwierdzeniu odbioru przesyłki wynika, że z uwagi na nieobecność adresata, 10 lutego 2011 r. przesyłkę pozostawiono w placówce pocztowej, zawiadomienie o tym zamieszczając w skrzynce oddawczej Skarżącego. Tego samego dnia, tj. 10 lutego 2011 r. przesyłkę w urzędzie pocztowym odebrała w imieniu Skarżącego B. A. (jak wynika z załączonych akt administracyjnych - żona Skarżącego), legitymując się upoważnieniem w formie aktu notarialnego.

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego tut. Sądu, sporządzonej według stanu na 2 marca 2011 r. wynika, że w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a." skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu, zawierające prawidłowe pouczenie o skutkach niezastosowania się do wezwania, doręczono Skarżącemu 10 lutego 2010 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu rozpoczął zatem bieg 11 lutego 2011 r. i upłynął 17 lutego 2011 r. (czwartek).

Jak wynika z dokumentów księgowych tut. Sądu wpis nie został uiszczony w wyznaczonym terminie. Do 2 marca 2011 r. nie odnotowano bowiem jego wpływu.

W tym stanie rzeczy Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.