Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3006964

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 listopada 2018 r.
III SA/Wa 2003/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Monika Świercz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi J. Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) maja 2018 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.