Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1857004

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 października 2013 r.
III SA/Wa 198/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Trelka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007 r. postanawia

1)

odrzucić skargę,

2)

zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz G. S.A. z siedzibą w W. kwotę 6.122 zł (słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote) uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

G. S.A. z siedzibą w W. (dalej jako "Skarżąca" lub "Spółka") pismem z dnia 26 grudnia 2012 r., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2012 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2007 r.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2013 r. Skarżąca została wezwana, pismem z dnia 7 lutego 2013 r., do uzupełnienia braku formalnego skargi przez złożenie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu, z którego wynikałoby umocowanie osoby, która podpisała skargę, do reprezentacji Spółki w dacie wniesienia skargi. W wezwaniu pouczono, że nieuzupełnienie wskazanego braku w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

Na powyższe wezwanie Skarżąca nie udzieliła odpowiedzi, jedynie złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze wadliwość wezwania z dnia 7 lutego 2013 r. (członek zarządu spółki kapitałowej nie jest jej reprezentantem, lecz wykonuje funkcje organu) ponownie wezwał Skarżącą pismem z 6 września 2013 r. do usunięcia braku formalnego skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, przez złożenie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu, z którego wynikałoby uprawnienie Prezesa Zarządu G. S.A. z siedzibą w W., P.K., do wniesienia skargi w dniu 27 grudnia 2012 r. Ponadto Skarżąca poinformowana została, że dokumentem takim może być w szczególności pełny odpis z KRS potwierdzający, że ww. osoba pełniła funkcję prezesa zarządu, w związku z czym była samodzielnie uprawniona do podpisania skargi.

Powyższe wezwanie Skarżąca otrzymała 9 września 2013 r. (k. 247 akt sądowych), a zatem termin do uzupełnienia braku formalnego skargi upływał 16 września 2013 r. (poniedziałek).

Skarżąca w odpowiedzi na wezwanie Sądu, pismem z dnia 23 września 2013 r. nadanym w tym samym dniu w urzędzie pocztowym, nadesłała odpis pełny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 23 września 2013 r., dotyczący "G. sp. z o.o. z siedzibą w W. ".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), jeżeli pismo strony, w tym skarga, nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Odrzucenie skargi przyjmuje formę postanowienia i może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Nieprzedstawienie przy składaniu skargi oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu, z którego wynikałoby umocowanie osoby do podpisania skargi, stanowi brak formalny skargi. Brak ten może być uzupełniony w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania Sądu. Sąd umożliwił uzupełnienie braku formalnego skargi, wskazując Skarżącej właściwy sposób postępowania, wyznaczając 7-dniowy termin na uzupełnienie braku (liczony od doręczenia wezwania) oraz pouczając o rygorze niezastosowania się do wezwania, tj. odrzuceniu skargi.

Wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi zostało skutecznie doręczone Skarżącej w dniu 9 września 2013 r. Termin siedmiodniowy do uzupełnienia braku formalnego skargi rozpoczął bieg w dniu 10 września 2013 r. i upłynął z dniem 16 września 2013 r., zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a. Mimo wezwania brak formalny skargi został uzupełniony dopiero w dniu 23 września 2013 r., czyli z tygodniowym opóźnieniem.

Skarżąca dokonując uzupełnienia braku formalnego skargi po upływie terminu nie wystąpiła o przywrócenie terminu do jego uzupełnienia. Podkreślenia ponadto wymaga, iż Skarżąca nadesłała odpis pełny z KRS odnoszący się do "G. sp. z o.o. z siedzibą w W. ", która nie jest Stroną skarżącą w niniejszej sprawie.

W tej sytuacji Sąd był zobowiązany odrzucić skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy procesowej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.