Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2005 r.
III SA/Wa 1922/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Pinkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...) kwietnia 2005 r. Nr (...) w przedmiocie: ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2005 rok postanawia

1)

umorzyć postępowanie w sprawie,

2)

zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. na rzecz skarżącego kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem wniesionym w dniu 1 czerwca 2005 r. bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący J. Z. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...) kwietnia 2005 r. utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy R. z dnia (...) lutego 2005 r. w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2005 rok.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. przesyłając Sądowi akta sprawy wraz z odpowiedzią na skargę, wniosło o umorzenie postępowania. Organ podatkowy wskazał, iż na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej powoływana jako "u.p.p.s.a.", uwzględniono skargę wniesioną przez skarżącego. Na dowód powyższego załączono decyzję z dnia (...) lipca 2005 r. nr (...) uchylającą zaskarżoną decyzję wraz z poprzedzającym rozstrzygnięciem Wójta Gminy R. i przekazującą sprawę organowi I instancji do ponownego rozpoznania. Decyzję tą doręczono skarżącemu w dniu 19 lipca 2005 r.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu z dnia 19 sierpnia 2005 r. skarżący oświadczył, iż podtrzymuje swoją skargę wobec nowowydanej decyzji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. pismem z dnia 26 października 2005 r. wniosło o oddalenie skargi na decyzję z dnia (...) lipca 2005 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 u.p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy z innych przyczyn stało się ono bezprzedmiotowe. Do wskazanych w treści cyt. przepisu innych przyczyn bezprzedmiotowości postępowania zaliczyć należy między innymi uchylenie rozstrzygnięcia będącego przedmiotem skargi do sądu administracyjnego, przez organ administracji w trybie tzw. autokontroli, w oparciu o art. 54 § 3 u.p.p.s.a. Na jego podstawie organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Uchylenie zaskarżonego aktu powoduje, iż Sąd nie może badać jego legalności. W granicach rozpatrywanej sprawy nie jest również uprawniony do badania rozstrzygnięcia wydanego na podstawie art. 54 § 3 u.p.p.s.a. bowiem z oczywistych względów nie może być ono objęte wniesioną przed dniem jego wydania skargą. Stronie skarżącej przysługuje natomiast prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od doręczenia nowowydanego aktu i dopiero po jej wniesieniu Sąd może ocenić legalność działań organu administracji podjętych w oparciu o art. 54 § 3 u.p.p.s.a.

Odnosząc powyższe do rozpatrywanej sprawy Sąd wskazuje, iż z chwilą doręczenia skarżącemu decyzji z dnia (...) lipca 2005 r. o uchyleniu rozstrzygnięcia będącego przedmiotem skargi do Sądu, postępowanie w rozpatrywanej sprawie stało się bezprzedmiotowe. Od tego momentu organ był bowiem związany wydaną decyzją. Na okoliczność tą nie ma wpływu oświadczenie skarżącego, iż podtrzymuje on swoją skargę. Z przytoczonych powyżej motywów Sąd nie był bowiem uprawniony by w granicach sprawy wszczętej skargą z dnia 31 maja 2005 r. badać również decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...) lipca 2005 r.

Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego w rozpatrywanej sprawie nie pozbawi jednakże skarżącego możliwości oceny przez Sąd zgodności z prawem rozstrzygnięć dotyczących ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2005 r. W razie nieuwzględnienia podnoszonych przez niego racji będzie mu bowiem przysługiwało prawo do zaskarżenia do Sądu decyzji organu II instancji wydanej po ponownym rozpoznaniu sprawy.

Sąd zważył również, iż zgodnie z art. 201 § 1 w zw. z art. 200 u.p.p.s.a. skarżącemu przysługuje od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw, także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 u.p.p.s.a. Na tej podstawie zasadne było zasądzenie skarżącemu zwrotu uiszczonego w rozpatrywanej sprawie wpisu.

Mając powyższe na względzie Sąd na podstawie przywołanych przepisów postanowił jak w sentencji.