Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 marca 2005 r.
III SA/Wa 192/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Alojzy Skrodzki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2004 r. nr (...) w przedmiocie-określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych postanawia-odrzucić skargę- Sygn. akt III SA/Wa 192/05

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 53 § 1 w zw. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a."- każdy kto ma w tym interes prawny może wnieść skargę do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem organu którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia.

W dniu (...)października 2004 r. przesyłkę z zaskarżoną decyzją awizowano w Urzędzie Pocztowym w Z. Następnie (...) października 2004 r. powtórnie zawiadomiono adresata o złożonej w UP Z. przesyłce pocztowej. Mając powyższe na uwadze decyzję doręczono skarżącemu z upływem 14 dnia od dnia złożenia awiza czyli (...) października 2005 r. - art. 150 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.). Zatem trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi zaczął biec od (...) października 2004 r. i upływał (...) listopada 2004 r. Natomiast skargę skarżący wniósł (...) grudnia 2004 r. Z analizy powyższych dat wynika, że trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi został uchybiony.

Mając powyższe na uwadze Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a., orzekł jak sentencji.