Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 lutego 2005 r.
III SA/Wa 191/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Ewa Radziszewska-Krupa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2004 r. Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 listopada 2004 r. H. N. została doręczona decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) listopada 2004 r., Nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. z dnia (...) sierpnia 2004 r., Nr (...), w której określono zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy kupna sprzedaży nieruchomości. W decyzji tej zawarto pouczenie, że stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Strona wniosła skargę w dniu 31 grudnia 2004 r. (data stempla pocztowego).

W odpowiedzi na skargę z dnia 21 stycznia 2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej w W. wniósł o jej odrzucenie z uwagi na uchybienie terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), powołanej dalej jako p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Skoro zaskarżona decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w W. została doręczona skarżącej w dniu 29 listopada 2004 r. (k. 42 akt administracyjnych) i zawierała prawidłowe pouczenie o trybie i terminie złożenia skargi do sądu administracyjnego, to trzydziestodniowy termin do wniesienie skargi upłynął z dniem 29 grudnia 2004 r. (środa). Skarga została nadała na poczcie w dniu 31 grudnia 2004 r. (data stempla pocztowego). W związku z tym - jak prawidłowo podniósł organ w odpowiedzi na skargę - została zatem wniesiona z dwudniowym uchybieniem terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Sąd, mając powyższe okoliczności na względzie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.