Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 listopada 2005 r.
III SA/Wa 1895/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Dziełak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) maja 2005 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu karty podatkowej za lata 1996 - 1999 postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 lipca 2005 r. B. W., pełnomocnik Skarżącego P. W., został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi, wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) maja 2005 r. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu karty podatkowej za lata 1996-1999, poprzez nadesłanie odpisu skargi oraz złożenie pełnomocnictwa procesowego, uprawniającego do działania przed sądem administracyjnym zgodnie z treścią art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) - dalej: "p.p.s.a." Wezwano go również do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 1.342,- złotych. Pełnomocnikowi wyznaczono termin siedmiu dni na wykonanie wezwania, a ponadto pouczono, że niedopełnienie wskazanych w nim czynności w terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie doręczono pełnomocnikowi Skarżącego w dniu 2 sierpnia 2005 r. (poświadczenie odbioru), a zatem wskazany w nim siedmiodniowy termin upływał z dniem 9 sierpnia 2005 r. (wtorek). W tym też dniu Skarżący osobiście złożył w siedzibie Sądu podpisany przez siebie formularz urzędowy PPF, zawierający wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. Nie złożył natomiast pełnomocnictwa i odpisu skargi, wskazanych w doręczonym wezwaniu z dnia 27 lipca 2005 r. Nie uczynił tego również jego pełnomocnik B. W.

Postanowieniem z dnia 15 września 2005 r. Referendarz sądowy przyznał Skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Pismem z dnia 16 listopada 2005 r., doręczonym Sądowi do wiadomości w dniu 21 listopada 2005 r., Okręgowa Rada Adwokacka poinformowała adwokata P. W. o wyznaczeniu go pełnomocnikiem z urzędu dla Skarżącego w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) - dalej: "p.p.s.a.", Sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych.

Sąd stwierdził, że w sprawie niniejszej zachodzi przesłanka, opisana w przytoczonym powyżej przepisie. Nie uzupełniono braku formalnego skargi, tj. nie wykazano umocowania B. W. do podpisania skargi. Nie zostało bowiem złożone pełnomocnictwo, potwierdzające takie upoważnienie.

Ponadto nie złożono odpisu skargi.

Bez znaczenia dla powyższej okoliczności pozostaje fakt złożenia osobiście przez Skarżącego wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym i pozytywne jego załatwienie postanowieniem Referendarza sądowego z dnia 15 września 2005 r. Pozostaje on bowiem bez wpływu na kwestię upoważnienia do podpisania wniesionej skargi przez osobę określającą się jako pełnomocnik Skarżącego.

W aktach administracyjnych sprawy znajduje się wprawdzie pełnomocnictwo, udzielone B. W. przez Skarżącego (karta 39), jednakże obejmuje ono wyłącznie upoważnienie do występowania przed urzędem skarbowym.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 3 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 Sąd orzekł, jak w sentencji.