Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2005 r.
III SA/Wa 1874/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Chustecka (spr.).

Sędziowie WSA: Barbara Kołodziejczak-Osetek, Asesor Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2005 r. sprawy ze skargi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "J." s.c. w R. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) grudnia 2004 r. nr (...). w przedmiocie odmowy uwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, zwany dalej Prezesem Funduszu, nie uwzględnił odwołania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczno-Diagnostyczna "J." s.c. w R., zwanego dalej Skarżącą, dotyczącego ogłoszonego w dniu (...) grudnia 2004 r. rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna prowadzonego przez dyrektora W. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W uzasadnieniu decyzji Prezes Funduszu wyjaśnił, że zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.) zwanej dalej u.ś.o.z. odwołanie przysługuje jedynie w sytuacji naruszenia przez Fundusz zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Tymczasem w odwołaniu Skarżąca podnosi jedynie kwestię liczby punktów rozliczeniowych, podczas gdy wartości punktowe związane są z możliwościami finansowymi Funduszu, a zatem nie mogą stanowić przedmiotu odwołania i w żaden sposób nie naruszają zasad przeprowadzania postępowania. W związku z powyższym oraz wobec niestwierdzenia naruszenia tych zasad Prezes Funduszu odwołania Skarżącej nie uwzględnił.

W skardze na tę decyzję Skarżąca zarzuciła:

1)

naruszenie zasad przeprowadzania postępowania o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

2)

naruszenie zasad przeprowadzania konkursu wskutek odmowy zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez wskazanie w decyzji kryteriów nie będących podstawą rozstrzygnięcia w momencie ogłaszania kryteriów przetargu;

3)

naruszenie zasad ogłoszenia rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia poprzez publikację.

W uzasadnieniu skargi Skarżąca wskazała, że spośród 7 złożonych przez nią ofert 5 zostało rozstrzygniętych negatywnie. I tak nie udzielono jej kontraktu:

a)

w zakresie poradni medycyny sportu, mimo że Skarżąca jako jedyna posiadała specjalistę ze wskazanego zakresu;

b)

w zakresie poradni endokrynologicznej Fundusz uznał, że kontrakt nie został wykonany w 35%, podczas gdy, zdaniem Skarżącej, udzielone świadczenia przekroczyły 41%;

c)

w zakresie poradni urologicznej uznano ją za mało dostępną, gdy tymczasem świadczenia miały być wykonywane przez 3 dni, a nie jak wskazano w decyzji - dwa razy;

d)

w zakresie poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej z powodu małej dostępności, podczas gdy świadczenia miały być wykonywane 3 razy w tygodniu w godzinach południowych; poza tym wykorzystanie limitu z kontraktu wcześniejszego wyniosło ponad 11%; wskazano ponadto, że w poradni brak jest aparatu emg i densytometru, podczas gdy według załącznika nr 5 do konkursu określającego standardy kontraktu urządzenia tego typu mogą być poza obiektem;

e)

w zakresie poradni diabetologicznej uznano, że ilość przyznanych świadczeń jest za niska i nie spełnia oczekiwań pacjentów, gdyż wykorzystanie wyniosło 33%.

Skarżąca podniosła ponadto, że wskazane poradnie były prowadzone pierwszy rok i ilość świadczeń wzrastała w miarę upływu czasu tak, że w ostatnim kwartale roku świadczenia były wykonywane na poziomie zbliżonym do 100% zawartego kontraktu. Wszystkie poradnie są przystosowane do świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych.

W odpowiedzi na skargę Prezes Funduszu podtrzymał swoje stanowisko w sprawie i wniósł o oddalenie skargi.

Odnosząc się do zarzutów podniesionych w skardze organ wyjaśnił, że w przypadku świadczeń udzielanych przez poradnie medycyny sportowej Fundusz wybrał świadczeniodawców udzielających świadczeń w byłym mieście wojewódzkim mając na względzie łatwiejszy dostęp świadczeniobiorców do świadczeń.

Za nieprawdziwe Prezes Funduszu uznał twierdzenie Skarżącej, iż udzielone w poradni endokrynologicznej świadczenia przekroczyły 41%. Z analizy wykonania świadczeń z 9 miesięcy wynika bowiem, że wykonanie to nie przekraczało u Skarżącej 35%.

W przypadku poradni urologicznej organ zaznaczył, że Skarżąca wskazała w harmonogramie czasu pracy 3 dni udzielania świadczeń, w tym sobotę. Tymczasem ocenie podlegała dostępność do świadczeń przed lub po południu w przeciągu dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku. Podobna sytuacja wystąpiła w odniesieniu do oferty dotyczącej poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej. Co do wyposażenia tej poradni w emg i densytometr podniesiono, iż pomimo tego, że dopuszczono możliwość korzystania z tego sprzętu poza obiektem, Skarżąca otrzymała ocenę 0 pkt.

W odniesieniu do świadczeń udzielanych w poradni diabetologicznej organ stwierdził, że w 2004 r. wykonanie świadczeń wynosiło 33%, a nie 42%.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) oraz w związku z art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) dalej powoływanej jako p.p.s.a., kontrola sądowa zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a., sprawowana jest w oparciu o kryterium zgodności z prawem. W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a - c p.p.s.a.), a także, gdy decyzja lub postanowienie organu dotknięte są wadą nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Skarga jest niezasadna.

Dokonując oceny zaskarżonej decyzji należy stwierdzić, że odpowiada ona prawu.

Zgodnie z art. 132 u.ś.o.z. podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu. Umowa taka może być zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą, który został wybrany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie. Fundusz jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. W tym celu Fundusz udostępnia świadczeniodawcom na takich samych zasadach wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z postępowaniem w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Stosownie do art. 139 ust. 1 u.ś.o.z. zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert, jak w niniejszej sprawie, albo rokowań.

Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postępowania przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 u.ś.o.z., przy czym środki te nie przysługują na wybór trybu postępowania, niedokonanie wyboru świadczeniodawcy oraz unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Przepis art. 154 u.ś.o.z. stanowi, iż świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może złożyć, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania do Prezesa Funduszu za pośrednictwem dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. Z brzmienia cytowanego wyżej przepisu wyraźnie wynika, że odwołanie może dotyczyć jedynie rozstrzygnięcia postępowania, a nie samego postępowania. Do tego służą bowiem instrumenty prawne przewidziane w art. 153 u.ś.o.z. (protest), zgodnie z którym w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Prezes Funduszu rozpatruje odwołanie, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, i wydaje decyzję administracyjną w tej sprawie. Decyzja Prezesa podlega natychmiastowemu wykonaniu. Od decyzji tej świadczeniodawcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jak wspomniano wyżej sądowa kontrola zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a., sprawowana jest w oparciu o kryterium zgodności z prawem. To kryterium stanowi również podstawę oceny decyzji Prezesa Funduszu. Z natury rzeczy kontroli Sądu nie może podlegać pozaprawna strona rozstrzygnięcia, przy którym, najpierw komisja konkursowa, a następnie Prezes Funduszu, obowiązani są brać pod uwagę - zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt 1 u.ś.o.z. - takie elementy jak ciągłość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, ich kompleksowość i dostępność oraz najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, tj. elementy o charakterze ekonomicznym i medycznym.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że zaskarżona decyzja jest zgodna z prawem, gdyż zarówno argumentacja skargi, jak i analiza akt sprawy nie ujawniły wad tego rodzaju, że mogłyby one mieć wpływ na podjęte rozstrzygnięcie. W toku postępowania nie doszło do naruszenia zasady równego traktowania wszystkich świadczeniodawców, ani zasady prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. W toku postępowania wszystkim świadczeniodawcom udostępniono na takich samych zasadach wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z tym postępowaniem.

Wydając rozstrzygnięcie, Prezes Funduszu, dokonał oceny zarówno samego postępowania, jak i rozstrzygnięcia podjętego przez komisję prowadzącą postępowanie oraz przedstawił w uzasadnieniu decyzji w sposób wyczerpujący przyczyny, dla których nie wybrano ofert Skarżącej w zakresie poradni: medycyny sportu, endokrynologicznej, urologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz diabetologicznej.

Z tych względów, na podstawie art. 151 p.p.s.a. skargę jako niezasadną należało oddalić.