Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 kwietnia 2005 r.
III SA/Wa 186/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Barbara Kołodziejczak-Osetek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: sędzia WSA - Barbara Kołodziejczak - Osetek po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. C. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lutego 2004 r. Nr (...) w przedmiocie: odmowy umorzenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozów bez wymaganej licencji postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismem z dnia 9 lutego 2005 r. wezwał skarżącego - w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania - do uiszczenia wpisu sądowego oraz nadesłania odpisu skargi, z pouczeniem, iż w przypadku nie uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie skarga zostanie odrzucona. Powyższe wezwanie zostało prawidłowo doręczone skarżącemu w dniu 15 lutego 2005 r., a więc termin do uzupełnienia braków skargi upłynął w dniu 22 lutego 2005 r.

Skoro pomimo stosownego pouczenia nie uiszczono w wyznaczonym terminie należnego wpisu oraz nie nadesłano odpisu skargi, to na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze. zm.), Sąd postanowił jak w sentencji.