Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159911

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 marca 2011 r.
III SA/Wa 1845/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Kurasz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) maja 2010 r. Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

M. (dalej: "Spółka" lub "Skarżąca") wniosła w dniu 25 czerwca 2010 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) maja 2010 r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia (...) lutego 2010 r. w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości (...) zł uiszczonego z tytułu czynności pożyczki zawartej w dniach 24 maja, 3 lipca, 26 lipca, 20 sierpnia, 30 sierpnia, 21 września, 22 października i 14 grudnia 2007 r. Podstawą wydania decyzji był art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 Nr 68, poz. 450 ze zm. - dalej: "u.p.c.c.") w związku ze zmianą umowy Spółki przez udzielenie pożyczki spółce przez wspólnika - Z.

W skardze spółka zarzuciła naruszenie art. 7 ust. 1 Dyrektywy 69/335/EWG z 17 lipca 1969 r. w sprawie podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. U. UE L 249/1969, Nr 1969/335 z późn. zm). oraz zasady "standstill" obowiązującej na gruncie przepisów ww. Dyrektywy oraz jej celu. W ocenie spółki nawet w przypadku niemożności bezpośredniego zastosowania art. 7 ust. 1 Dyrektywy 69/335, zwolnienie ww. pożyczki udzielonej Spółce przez wspólnika z podatku od czynności cywilnoprawnych powinno zostać rozpatrzone na podstawie art. 9 pkt 10 lit. h u.p.c.c. w brzmieniu obowiązującym od 1 maja 2004 r., co oznaczałoby konieczność uznania jej za zwolnioną od podatku.

Postanowieniem z dnia 15 marca 2010 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 731/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym związanym z tożsamym - jak ten, który wystąpił w niniejszej sprawie - problemem prawnym, dotyczącym wykładni przepisów prawa wspólnotowego, tj. "czy art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady nr 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, zmieniony z dniem 17 czerwca 1985 r. przez art. 1 pkt 1 dyrektywy nr 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r., uprawniał Państwo Członkowskie do ponownego wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2007 r. podatku kapitałowego z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez spółkę kapitałową, jeżeli wierzyciel uprawniony jest do udziału w zyskach tej spółki, w przypadku gdy Państwo Członkowskie uprzednio zrezygnowało z pobierania tego podatku z dniem akcesji, tj. z dniem 1 maja 2004 r.?".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej: p.p.s.a.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Mając na uwadze treść powyższego przepisu, Sąd rozważył kwestię dopuszczalności zawieszenia postępowania w związku ze skierowaniem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pytania prejudycjalnego w innej - choć dotyczącej tego samego problemu prawnego - sprawie.

Wprawdzie w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. nie wymieniono wprost Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jednakże, zdaniem Sądu, nie przesądza to o braku możliwości zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w związku z postawionym w innej sprawie pytaniem prejudycjalnym i toczącym się w związku z nim postępowaniem przed tym właśnie sądem, jeżeli problem prawny w obu sprawach jest identyczny.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest bowiem sądem wspólnotowym w znaczeniu ustrojowym (A. Wróbel, (w:) pr. zb. Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Zakamycze 2002, s. 154), a więc postępowanie prowadzone przed nim jest postępowaniem sądowym, które w ocenie Sądu mieści się w pojęciu "postępowania sądowego" użytym w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

W ocenie Sądu, w świetle art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd administracyjny może zatem zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Ponadto ustawodawca używając sformułowania "może" pozostawił sądowi swobodę podjęcia decyzji w tym zakresie, pod warunkiem zaistnienia przesłanki wpływu wyniku postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości na rozstrzygnięcie sprawy przed sądem administracyjnym. W przedmiotowej sprawie taka przesłanka zaistniała, ponieważ wykładnia przepisów prawa wspólnotowego dokonana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości na użytek sprawy I SA/Gl 731/09 będzie miała decydujące znaczenie także dla niniejszego postępowania.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.