III SA/Wa 1824/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2465909

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. III SA/Wa 1824/17

UZASADNIENIE

Sentencja

| | | Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Agnieszka Grzelak po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi J. Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) marca 2017 r. Nr (...) (...) w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn postanawia odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący J.Z. wniósł do Sądu, na urzędowym formularzu PPF, o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika. Pismem z 12 września 2017 r. starszy referendarz sądowy wezwał Skarżącego o uzupełnienie rubryki 4.2. urzędowego formularza PPF i wskazanie czy Skarżący wnosi o ustanowienie adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego. Skarżący jednak nie odebrał przedmiotowego wezwania, które zostało uznane za doręczone w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.), zwaną dalej p.p.s.a., z upływem 3 października 2017 r.

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy Skarżący podniósł, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną. Małżonkowie utrzymują się z emerytur uzyskiwanych w kwotach (...) zł (Skarżący) i (...) zł (żona Skarżącego). Skarżący posiada 3/4 udziału w odziedziczonym mieszkaniu o powierzchni 34,30 m2 i nie posiada innego majątku, ani oszczędności. Ponadto Skarżący wyjaśnił, że posiada kredyt, którego miesięczna rata wynosi 671,19 zł. Opłaca także czynsz - 436,99 zł, gaz - 45,37 zł, telefony - 103,35 zł i 45,98 zł, energię elektryczną - 127,21 zł, leki - 200 zł, wodę 1.157,23 zł (za 6 miesięcy), ubezpieczenie żony 419,13 zł (kwartalnie) i 103,35 zł (kwartalnie).

Skarżący został wezwany do przedłożenia dodatkowych dokumentów oraz oświadczeń obrazujących jego stan majątkowy i nadesłał zeznania podatkowe, wyciągi z rachunku bankowego i rachunki miesięcznych opłat

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.), zwaną dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 2), natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (§ 3). W przypadku osób fizycznych przyznanie prawa pomocy następuje, w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1), a w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt. 2 cyt. wyżej przepisu).

Z regulacji prawnych dotyczących kosztów sądowych można wysnuć wniosek, że wnoszenie opłat sądowych jest zasadą natomiast zwolnienie z ich uiszczenia stanowi odstępstwo od niej. Założeniem prawa do bezpłatnej pomocy prawnej jest to, że strona - ze względu na swój stan majątkowy - nie jest w stanie ponieść jej kosztów.

Prawo pomocy jest przyznawane osobom charakteryzującym się ubóstwem (przykładowo do takich osób zaliczyć można osoby, które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione zostały całkowicie środków do życia). Ubiegający się o taką pomoc powinni poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania. Koszty sądowe należy traktować jako wydatki bieżące w budżecie rodziny, które winny być zaspokajane na równi z innymi podstawowymi wydatkami.

Mając na uwadze powołane regulacje prawne i wynikające z nich zasady, jakimi należy kierować się rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy, wysokość wpisu sądowego 1.074 zł, jak i stan faktyczny sprawy, należy stwierdzić, iż w sprawie brak jest podstaw dla pozytywnego załatwienia wniosku strony.

Z przedstawionych informacji wynika, że Skarżący oraz jego małżonka posiadają stałe miesięczne dochody z tytułu emerytury w łącznej kwocie (...) zł. Natomiast stałe miesięczne wydatki wyliczone przez Skarżącego wynoszą około 1.700 zł plus opłaty kwartale na ubezpieczenie oraz wydatki poniesione na wyżywienie. Z wyliczenia tego jednoznacznie wynika, że miesięczne dochody Skarżącego i jego żony przewyższają wykazane miesięczne wydatki.

W związku z tym należało uznać, że Skarżący nie wykazał, że nie jest w stanie ponieść kosztów należnego w sprawie wpisu oraz kosztów usług profesjonalnego pełnomocnika.

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 245, art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.