Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431900

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2013 r.
III SA/Wa 1736/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA (sprawozdawca) Anna Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. P. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi R. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji

Uzasadnienie faktyczne

R. P., dalej jako strona lub skarżący, w skardze do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z 7 czerwca 2013 r., zwrócił się o "wstrzymanie wykonania decyzji (...) z dnia (...) stycznia 2013 r. i (...) z dnia (...) kwietnia 2013 r".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.), po przekazaniu skargi Sądowi, o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności orzeka ten Sąd.

Decydując o wstrzymaniu lub odmowie wstrzymania zaskarżonego aktu Sąd ocenia czy w sprawie zaszły przesłanki określone w art. 61 § 3 p.p.s.a. Sposób oceny zależy od argumentacji przedstawionej we wniosku złożonym przez stronę, zatem wniosek powinien być starannie uzasadniony. Konieczna jest spójna argumentacja, poparta faktami oraz odnoszącymi się do nich dowodami, które uzasadniają wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu. Nieodzowne jest w jej ramach wykazanie zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a.: niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Brak jakiegokolwiek uzasadnienia wniosku lub uzasadnienie go w sposób lakoniczny, sprowadzający się w gruncie rzeczy do przytoczenia przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, uniemożliwia Sądowi ocenę czy ww. przesłanki zachodzą w sprawie.

W orzecznictwie ustalone jest, że w interesie strony leży takie sformułowanie wniosku o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności, by powołane w nim okoliczności wskazywały na zajście w jej przypadku przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a. oraz poparcie twierdzeń w tym zakresie stosownymi dokumentami. Nie jest bowiem wystarczające, by okoliczności przemawiające za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji występowały w sprawie - Sąd musi mieć o nich wiedzę i możliwość zweryfikowania tej wiedzy, a dostarczenie odpowiednich informacji i dokumentów w tym zakresie obciąża stronę (postanowienie NSA z 29 maja 2009 r., sygn. akt I FZ 148/09 publ CBOSA). Nadto, rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Sąd nie dokonuje oceny prawidłowości zaskarżonej decyzji, jako że przesłanki z art. 61 § 3 p.p.s.a. nie są tożsame z tymi, które decydują o zasadności skargi (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2004 r., sygn. akt FZ 33/04 i FZ 38/04, publ CBOSA.). Dlatego też Sąd przy rozpatrywaniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie mógł brać pod uwagę merytorycznych zarzutów skargi oraz przekonania skarżącego o wydaniu decyzji z naruszeniem przepisów prawa.

Mając na uwadze to, że skarżący, wnosząc o wstrzymanie wykonania wskazanych powyżej decyzji z (...) stycznia 2013 r. i (...) kwietnia 2013 w przedmiocie podatku od nieruchomości nie tylko nie uzasadnił swojego przekonania o prawdopodobieństwie wystąpienia przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a., ale nawet nie powołał się na niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia wniosku. Tym samym, skoro skarżący nie wykazał w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, że w sprawie zachodzi realna możliwość zaistnienia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, to brak było podstaw do udzielenia stronie ochrony tymczasowej i wydania orzeczenia zgodnego z oczekiwaniami strony.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 61 § 3 oraz § 5 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.