Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159900

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 listopada 2011 r.
III SA/Wa 1719/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia B. sp. z o.o. z siedzibą w W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 23 sierpnia 2011 r. o wezwaniu do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi B. sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) kwietnia 2011 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - B. sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) kwietnia 2011 r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia.

Przy piśmie z 22 czerwca 2011 r. przesłano Skarżącej odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 21 czerwca 2011 r. o wezwaniu do uiszczenia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma - wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia skargi. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru powyższego wezwania wynika, że zostało one odebrane przez Skarżącą 28 czerwca 2011 r.

Na powyższe zarządzenie z 21 czerwca 2011 r. w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego Skarżąca wniosła zażalenie. Postanowieniem z 19 sierpnia 2011 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II FZ 445/11, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie Skarżącej.

Pismem z 23 sierpnia 2011 r., na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 23 sierpnia 2011 r., Skarżąca została wezwana do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego z 21 czerwca 2011 r. w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma, pod rygorem odrzucenia skargi. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru powyższego wezwania wynika, że zostało one odebrane przez Skarżącą 7 września 2011 r.

W odpowiedzi na ww. wezwanie Skarżąca w dniu 14 września 2011 r. wniosła zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym zarzuciła wydanie zarządzenia przez osobę nieuprawnioną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej: "p.p.s.a.", zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest przekazania sprawy innemu sądowi administracyjnemu; wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania; sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa; oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; odrzucenie skargi kasacyjnej; odrzucenie zażalenie, zwrot kosztów postępowania, jeśli strona nie wnosi skargi kasacyjnej; ukaranie grzywną. Stosownie natomiast do art. 227 § 1 p.p.s.a. zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty.

W świetle powyższych przepisów niedopuszczalne jest złożenie zażalenia na postanowienie lub zarządzenie, które nie zostało w nich wymienione.

Skarżąca złożyła natomiast zażalenie na wezwanie z 23 sierpnia 2011 r. nakazujące wykonanie prawomocnego zarządzenia. Pismo z 23 sierpnia 2011 r. wystosowane zostało na podstawie wydanego w tym samym dniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału, którym nakazano wezwanie Skarżącej do wykonania ww. prawomocnego zarządzenia z 21 czerwca 2011 r. Przy czym zarządzenie z 23 sierpnia 2011 r. stanowiło jedynie czynność materialno-techniczną w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Wezwanie z 23 sierpnia 2011 r. miało zatem jedynie charakter porządkowy i stanowiło informację o obowiązku uiszczenia wpisu i skutkach prawnych jego niewykonania w zakreślonym terminie.

Wezwanie z 23 sierpnia 2011 r., jak również wydane w tym samym dniu zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w zakresie wezwania do wykonania prawomocnego zarządzenia, nie mają charakteru zarządzenia merytorycznego, o którym mowa w art. 227 § 1 p.p.s.a., a ponadto nie mieszczą się w zakresie przedmiotów wymienionych w art. 194 § 1 p.p.s.a. Zatem zarówno na wezwanie z 23 sierpnia 2011 r., jak również na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z tej samej daty, nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

Zgodnie z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Za niedopuszczalne uważa się zażalenie, które zostało wniesione od orzeczenia, od którego nie służy żaden środek odwoławczy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.