Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159894

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2011 r.
III SA/Wa 1660/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. Spółka z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) lutego 2011 r. Nr (...) w przedmiocie: podatku dochodowego od osób prawnych postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowe

2.

zwrocić I. sp. z o.o. z siedzibą w W. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - I. sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Pismem z 29 listopada 2011 r. pełnomocnik Skarżącej cofnął ww. skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej: "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd nie stwierdził, aby w sprawie wystąpiły przesłanki wyłączające skuteczność cofnięcia skargi, o których mowa w powyższym przepisie.

Pełnomocnictwo udzielone przez Skarżącą radcy prawnemu nie wyłączało z zakresu umocowania cofnięcia skargi (art. 39 p.p.s.a.).

Skuteczne cofnięcie skargi obliguje Sąd do umorzenia postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

W przypadku cofnięcia skargi sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis, o czym stanowi art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 i art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.