Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2005 r.
III SA/Wa 1636/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Pinkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. i Z. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) czerwca 2004 r. Nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

K. i Z. M. zwani dalej Skarżącymi wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) czerwca 2004 r., którą uchyliło ono w całości decyzję Wójta Gminy (...) z dnia (...) lutego 2004 r., zmieniającą decyzję ostateczną Wójta Gminy (...) z dnia (...) kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego na lata 2001-2003 oraz decyzję ostateczną z dnia (...) maja 2003 r. w sprawie ustalenia podatku od współwłasności nieruchomości stanowiącej drogę na rok 2003. Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ podatkowy pierwszej instancji.

Po uprawomocnieniu się postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2004 r. odmawiającego przyznania Skarżącym prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, Sąd pismem z dnia (...) maja 2005 r. wezwał ich do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma pod rygorem odrzucenia skargi.

W dniu (...) maja 2005 r. Skarżący przesłali pismo, w którym poinformowali, iż ich "odwołanie" od decyzji SKO w C. z dnia (...) czerwca 2004 r. dotyczyło "skargi na brak działań SKO wobec ewidentnego i udowodnionego przez SKO sfałszowania dokumentów przez wójta Gminy (...)". Skarżący wyjaśnili, że wobec postanowienia Sądu z dnia 9 grudnia 2004 r. i zawartego w nim stanowiska, w piśmie z dnia (...) grudnia 2004 r. poinformowali oni Sąd, iż nie są w stanie pokryć wpisu sądowego. Tym samym zrezygnowali z wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej powoływanej jako "p.p.s.a.") odrzuceniu podlega m.in. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono Skarżącym w dniu (...) maja 2005 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru). Zakreślony w wezwaniu siedmiodniowy termin upływał więc w dniu (...) maja 2005 r. (poniedziałek).

Sąd ustalił, że Skarżący nie wpłacili należnego wpisu. Nie uczynili tego ani w terminie wyznaczonym przez Sąd w piśmie z dnia (...) maja 2005 r., ani w terminie późniejszym. Bez wpływu na te ustalenia pozostaje fakt przesłania przez Skarżących w dniu (...) maja 2005 r. pisma informującego o rezygnacji z wniesienia skargi. Z tej przyczyny Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę odrzucił.