Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2899840

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 lipca 2011 r.
III SA/Wa 1627/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Nasierowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) maja 2010 r. Nr (...) w przedmiocie: określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.