Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2137647

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 maja 2016 r.
III SA/Wa 1598/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Przybysz.

Sędziowie WSA: Małgorzata Długosz-Szyjko (sprawozdawca), Aneta Trochim-Tuchorska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 maja 2016 r. sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) lutego 2015 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. (dalej: SKO), utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy w M. decyzją z dnia (...) listopada 2014 r., określającą H.K. i A.K. wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. w kwocie 88,50 zł, dopłaty do kwoty 5,50 zł miesięcznie od każdej osoby.

Decyzja została oparta na następująco ustalonym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

Skarżący - A.K. złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dniu 20 czerwca 2013 r. za nieruchomość położoną w M. przy ul. (...), w której zadeklarował opłatę za 7 mieszkańców i oświadczył, że odpady będą odbierane w sposób nieselektywny. Miesięczna opłata została zadeklarowana w wysokości 28 zł (4,00 zł x 7 osób).

W związku z zawarciem aneksu do umowy na wywóz odpadów i zmianą stawki za odbiór odpadów Wójt Gminy M. pismem z dnia 10 października 2013 r. wezwał Pana Skarżącego do złożenia korekty deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2013 r.

Wójt Gminy M. decyzją z dnia (...) grudnia 2013 r. w związku z niewywiązaniem się Skarżącego z ww. obowiązku, określił wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 210 zł począwszy od IV kwartału oraz wyznaczył 14-dniowy termin płatności opłaty od dnia doręczenia decyzji.

Skarżący złożył odwołanie od ww. decyzji, po rozpatrzeniu którego SKO decyzją z dnia (...) lutego 2014 r. uchyliło w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

Na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. Wójt Gminy M. wniósł skargę, którą Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 27 maja 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 1143/14, odrzucił.

Wójt Gminy M. postanowieniem z dnia (...) września 2014 r. wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2013 r. oraz I, II kwartał 2014 r. W toku wszczętego postępowania organ pierwszej instancji, pismem z dnia 29 września 2014 r. wezwał Skarżącego i jego małżonkę do złożenia korekty deklaracji w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

Następnie decyzją z dnia (...) listopada 2014 r., działając na podstawie art. 207 § 1 w związku z art. 21 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm., dalej "O.p."), w związku z art. 6p i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.; dalej: "u.c.p.g."), § 1 Uchwały Nr XLII/299/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/160/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 2014.9637), określił H.K. i A.K. wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. w kwocie 88,50 zł, dopłata do kwoty 5,50 zł/ miesięcznie od każdej osoby.

W uzasadnieniu organ wskazał, że H. i A.K. są właścicielami nieruchomości położonej w miejscowości M., oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka zabudowana nr (...). W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 20 czerwca 2013 r. Skarżący - A.K. oświadczył, że na terenie ww. nieruchomości zamieszkuje 7 osób i zadeklarował selektywny sposób gospodarowania odpadami komunalnymi, ze stawką 4,00 zł miesięcznie od osoby.

Wójt wskazał, że zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy Maciejowice w dniu 26 czerwca 2014 r. nr XXX/214/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy M. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 2013.7866) oraz zmiany uchwały nr XXX/212/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/160/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty. ww. uchwały z dnia 14 listopada 2012 r., stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w wynosiła 5,50 zł miesięcznie od osoby, w pozostałych przypadkach pozostawiając stawkę miesięczną od osoby w wysokości 10 zł oraz zobowiązała właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę danych określonych w deklaracji. Pomimo istnienia przewidzianego przepisami prawa wymogu i upływu przewidzianego prawem terminu, właściciele nieruchomości nie dopełnili tego obowiązku, co skutkowało wydaniem decyzji w tym przedmiocie.

Określając kwotę zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w niniejszej decyzji organ podatkowy wziął pod uwagę pismo Skarżącego z dnia 28 marca 2014 r. z prośbą o nie naliczanie opłaty za jednego z członków jego rodziny (córka A.K.), która obecnie przebywa poza miejscem zamieszkania, co potwierdzało stosowne zaświadczenie w niniejszej sprawie. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 marca 2014 r. (moment kiedy organ otrzymał ww. informację) naliczona została za 6 osób (odpady segregowane).

W odwołaniu od ww. decyzji Skarżący stwierdził, iż naliczona mu zaległość powstała w wyniku nie przestrzegania prawa przez Wójta Gminy M. Wyjaśnił, że złożył deklarację na odbiór odpadów komunalnych zgodnie z którą oddaje odpady segregowane i płaci po 4 zł od osoby. Zdaniem Skarżącego niezłożenie korekty spowodowało naliczenie mu opłaty po 10 zł od osoby i stanowiło próbę ukarania go za nieposłuszeństwo. Ponadto stwierdził, iż nie jest przeciwny podwyższeniu opłaty, uważa jednak że podjęta przez Radę Gminy uchwała zwiększająca opłatę jest zgodna z prawem, ale została podjęta po podpisaniu umowy i może mieć zastosowanie jedynie w kolejnych przetargach.

Skarżący wyjaśnił, iż przetarg na odbiór odpadów komunalnych odbył się w dniu 4 czerwca 2013 r., a kwota z uchwały zezwalała w tym okresie do wysokości 4 zł od osoby za odpady segregowane. Przetarg dotyczył okresu 18 miesięcy, tj. od 1 czerwca 2013 r. do 30 grudnia 2014 r. Podkreślił, że w analogicznej sytuacji w gminie L. stawka opłaty nie uległa zmianie. Wskazał na wątpliwości, co do powodu podpisania umowy z wykonawcą w cenie, na którą nie zezwalała uchwała Rady Gminy. W ocenie Skarżącego, Wójt Gminy M. postąpił niezgodnie z prawem, co budzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.

W piśmie uzupełniającym z dnia 19 lutego 2015 r. Skarżący stwierdził, że nie ponosi winy w niezastosowaniu się do złożenia korekty deklaracji. Zaznaczył, że nigdy nie zalegał z płatnością za odbiór odpadów wynikającą ze złożonej pierwotnie deklaracji. Ponownie wyjaśnił okoliczności niewłaściwego wprowadzenia korekty deklaracji zwiększającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwrócił się o wnikliwe rozpatrzenie zaistniałej sytuacji.

Do pisma dołączył zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12 czerwca 2013 r., zawiadomienie o zwołaniu (...) sesji Rady Gminy M., wydruk nt. sprawozdania z działalności Wójta oraz kopię zawiadomienia o unieważnieniu postępowania.

SKO zaskarżoną decyzją, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 O.p., utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu organ odwoławczy stwierdził, że określona Skarżącemu i jego małżonce decyzją kwota zaległości podatkowej z tytułu nieopłaconej należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. za nieruchomość położoną w M. przy ul. (...) jak i ustalona bieżąca stawka opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z tej nieruchomości, zostały ustalone prawidłowo, zgodnie z obowiązującym prawem, jak i z uwzględnieniem prawidłowo ustalonego stanu faktycznego.

Zdaniem organu odwoławczego na rozstrzygnięcie sprawy nie miały wpływu podnoszone przez Skarżącego zarzuty wynikające z błędnego przekonania, że podwyższenie opłaty (wejście w życie uchwały) dokonane po podpisaniu umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą było niezgodne z prawem.

SKO wyjaśniło, że podpisanie umowy z przedsiębiorcą na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości oraz obowiązek właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji (czy też jej korekty) to wzajemnie niezależne procedury uregulowane dodatkowo przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (zorganizowanie odbioru odpadów w trybie przetargowym) oraz Ordynacji podatkowej (egzekwowanie obowiązku złożenia deklaracji, a w przypadku niezastosowania się do wezwania ustalanie opłat w wysokości określonej w stosownych uchwałach).

Ustalono ponadto, że uchwała Rady Gminy Maciejowice Nr XXX/212/2013 nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa i obowiązuje.

W konsekwencji, bez względu na ocenę okoliczności uchwalenia tej uchwały Skarżący i jego małżonka byli zobowiązani złożyć korektę deklaracji poprzez obliczenie opłaty według stawki 5,50 zł (obowiązującej od 1 października 2013 r.), zamiast 4,00 zł. Nie zastosowanie się do powyższego skutkowało ustaleniem wysokość opłaty w kwocie odpowiadającej zaległości w opłacie za okres od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. w łącznej kwocie 88,50 zł.

Skarżący w skardze zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

W uzasadnieniu podniósł, iż nie organy wyjaśniły wątku przyczynowego naliczenia zaległości podatkowej, który powstał po podpisaniu umowy nr (...) z dnia (...) czerwca 2013 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bez zabezpieczenia finansowego. Zarzucił, iż SKO nie uwzględniło wyjaśnień i uwag z dnia 19 listopada 2014 r. oraz dodatkowych, które wpłynęły do SKO w dniu 25 lutego 2015 r. w zakresie uwag co do umowy nr (...) dotyczącej odbioru odpadów, Skarżący nie zgodził się z uzasadnieniem SKO, w którym wyjaśniono, że zaległość powstała w wyniku aneksu do umowy, wskazując, że aneks ten był zwykłą "fikcją". W ocenie Skarżącego wykonawca podpisując z Gminą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych został wybrany w drodze przetargu i nie mógł sobie pozwolić na jakiekolwiek warunkowania cenowe, dlatego cena za usługę była niezmienna przez okres obowiązywania umowy. Zarzucił lekceważenie uchwał z dnia 14 listopada 2012 r., które zobowiązywały Wójta Gminy do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych do kwoty 4 zł od osoby za odpady segregowane oraz 10 zł za niesegregowane. Skarżący uznał, że podwyższenie cen za odbiór odpadów komunalnych nie powinno dotyczyć umowy z dnia 21 czerwca 2013 r., dlatego złożył korektę deklaracji do nowej umowy obowiązującej na lata 2015-2016 z kwotą 5.50 zł i dokonał opłaty za pierwszy kwartał. Końcowo Skarżący wyraził przekonanie, iż jego nieugięte stanowisko przyczyniło się do unieważnienia kolejnego przetargu na odbiór odpadów na lata 2015 - 2016, a wykonawca dostosował się do cen zabezpieczonych w budżecie gminy.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, uznając zawarte w niej zarzuty za niezasadne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest niezasadna, gdyż zaskarżona decyzja nie narusza prawa.

W świetle bezspornych w niniejszej sprawie okoliczności faktycznych ustalono, iż Skarżący wraz z małżonką są właścicielami nieruchomości położonej za nieruchomość położoną w M. przy ul. (...).

W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 20 czerwca 2013 r. strona oświadczyła, że na terenie ww. nieruchomości, zamieszkiwanej przez 7 osób (od dnia 1 marca 2014 r. opłata naliczana była za 6 osób, z wyłączeniem jednego z członków jego rodziny, córki A.K.), odpady nie będą zbierane w sposób selektywny. Miesięczna opłata została zadeklarowana w wysokości 28 zł (4,00 zł x 7 osób). Jednakże Rada Gminy Maciejowice w dniu 26 czerwca 2013 r. podjęła uchwałę nr XXX/214/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy M. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 2013.7866) oraz uchwalę nr XXX/212/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/160/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty. Zgodnie z zapisami ww. uchwał Rada Gminy Maciejowice ustaliła stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w wysokości 5,50 zł miesięcznie od osoby, w pozostałych przypadkach pozostawiając stawkę miesięczną od osoby w wysokości 10,00 zł oraz zobowiązała właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę danych określonych w deklaracji. Pomimo istnienia przewidzianego przepisami prawa wymogu i upływu przewidzianego prawem terminu, właściciele nieruchomości nie dopełnili tego obowiązku.

Nadmienić należy, że W toku wszczętego postępowania organ pierwszej instancji, pismem z dnia 29 września 2014 r. wezwał Skarżącego i jego małżonkę do złożenia korekty deklaracji.

Rozstrzygając ten spór należało przyznać rację organom podatkowym. W ocenie Sądu, SKO prawidłowo uznało, że Skarżący nie mógł żądać ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za badany okres, stosując odmienną stawkę, aniżeli określona w uchwale Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXX/212/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty.

W tym miejscu wskazać należy, iż podstawę materialno-prawną zaskarżonej decyzji stanowią przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zgodnie z którymi obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec oraz za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. Opłata dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo ilość zużytej wody z danej nieruchomości, albo powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty ustalonej przez rade gminy w drodze uchwały. Rada gminy może też uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Rada gminy ma obowiązek różnicować stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. określić niższe stawki tej opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Do obowiązków rady gminy należy określenie, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada gminy określi też, w drodze uchwały, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz termin i miejsce jej złożenia.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie ustalonym przez radę gminy w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego. Właściciel nieruchomości jest również zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m tej ustawy).

Przepis art. 6o u.c.p.g. przedmiotowej ustawy stanowi, że razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych, zawartych w deklaracji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Postępowanie zmierzające do określenia w drodze decyzji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przebiega - jak określa to art. 6q tejże ustawy - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), szczególnie z zastosowaniem przepisów Działu IV "Postępowanie podatkowe". Datą wszczęcia postępowania z urzędu, zmierzającego do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie dzień doręczenia stronie, w tym przypadku właścicielowi nieruchomości, postanowienia o wszczęciu postępowania.

Na terenie gminy M. w spornym okresie obowiązywała uchwała z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXX/212/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/160/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty. Zgodnie z § 1 tejże uchwały dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymienionej Uchwały ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w wysokości 5,50 zł miesięcznie od osoby, w pozostałych przypadkach pozostawiając stawkę miesięczną od osoby w wysokości 10,00 zł. Z kolei uchwała nr XXX/214/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy M. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 2013.7866) zobowiązała właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę danych określonych w deklaracji.

Skarżący wbrew przepisom ww. uchwały tej nie złożyli w terminie korekty deklaracji przez obliczenie opłaty według stawki 5,50 z (z dniem 1 października 2013 r.). Skarżący nie udzielił również odpowiedzi na wezwanie organu w tym przedmiocie z dnia 29 września 2014 r. Prawidłowo zatem orzekające w sprawie organy zastosowały art. 6o i art. 6q u.c.p.g.

W konsekwencji w wyniku wszczętego z urzędu postępowania organy wydały prawidłową decyzję, zgodną z uchwałą Rady Gminy Maciejowice Nr XXX/212/2013. Również wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2013 r. (§ 3 ww. uchwały). Obowiązek dokonania korekty deklaracji wynikał natomiast z uchwały nr XXX/214/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy M. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 2013.7866). Tym samym skoro właściciele nieruchomości nie złożyli stosownej korekty, Wójt Gminy M. ustalił wysokość opłaty w kwocie odpowiadającej zaległości w opłacie za okres od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. w łącznej kwocie 88,50 zł.

Na marginesie sprawy należy wskazać, przedmiotowa uchwała Rady Gminy Maciejowice Nr XXX/212/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. była rozpatrywana z urzędu na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W., zaś Kolegium nie znalazło podstaw do stwierdzenia jej nieważności (pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. z dnia (...) października 2014 r. (...)).

Zarzuty Skarżącego, zawarte w skardze są niezasadne, Sąd orzekający w sprawie niniejszej nie ma bowiem prawa oceniać okoliczności podpisania i wykonania umowy o nr (...) z dnia (...) czerwca 2013 r., w tym podpisanego aneksu do niej, jak również badać okoliczności przetargu na odbiór odpadów komunalnych przeprowadzonego przez gminę M. Ponadto Sąd nie może ingerować w treść Uchwały Rady Gminy w zakresie określenia nowej, wyższej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym Sąd stwierdził, że organy obu instancji prawidłowo określiły stronie Skarżącej wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość zaległości w tej opłacie za wskazany okres.

Na powyższej podstawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że wydana decyzja jest prawidłowa, wobec czego orzekł jak w sentencji na mocy art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.