Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 września 2004 r.
III SA/Wa 1550/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Długosz Szyjko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. spółka z o.o. z siedzibą w J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) czerwca 2004 r. Nr (...) w przedmiocie: odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia - umorzyć postępowanie sądowe Sygn. akt III SA/Wa 1550/04

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka cofnęła skargę. Sąd nie stwierdził, by cofnięcie skargi zmierzało do obejścia prawa lub powodowało utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Wobec czego należało, na podstawie art. 60 w zw. z art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzec jak w postanowieniu.