Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989281

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 lutego 2009 r.
III SA/Wa 1540/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Długosz-Szyjko.

Sędziowie WSA: Krystyna Kleiber (sprawozdawca), Hieronim Sęk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2009 r. sprawy ze skargi D. J. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia (...) kwietnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji ostatecznej w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2001 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.