III SA/Wa 1403/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2590917

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. III SA/Wa 1403/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Sobocha.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprawy ze skargi D. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania sprostować oczywistą omyłkę w postanowieniu z dnia (...) marca 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 1403/16, w ten sposób, że w wierszu jedenastym zastąpić datę postanowienia "(...) grudnia 2015 r." datą "(...) lutego 2016 r." oraz zastąpić numer postanowienia "(...)" numerem "(...)".

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 22 marca 2017 r. odrzucił skargę D. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lutego 2016 r.

W sentencji postanowienia Sąd omyłkowo wskazał inną datę postanowienia i inny numer postanowienia niż zaskarżone w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Postanowienie należało sprostować.

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", Sąd może z urzędu sprostować w postanowieniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Instytucja sprostowania orzeczeń sądowych (wyroków, postanowień), zarówno w postępowaniu przed sądem cywilnym jak i przed sądem administracyjnym (tożsamość unormowań prawnych) służy przywróceniu rzeczywistej woli składu orzekającego, ilekroć zachodzi pewna niezgodność między rzeczywistą wolą i wiedzą, a ich wyrażeniem na piśmie (por. K. Piasecki Kodeks postępowania cywilnego - komentarz, wyd. C.B. Beck, Warszawa 2001 r., s. 1268).

W przedmiotowej sprawie taka okoliczność zaszła.

Zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W., którego dotyczyło postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2017 r. wydane zostało (...) lutego 2016 r. i oznaczone numerem (...). Zaś Sąd w postanowieniu z dnia 22 marca 2017 r. omyłkowo oznaczył skarżone postanowienie jako wydane 7 grudnia 2015 r. i błędnie wskazał jego numer.

Podkreślenia wymaga, że ze skargi D. B. jednoznacznie wynika data - (...) lutego 2016 r. i numer skarżonego postanowienia - (...).

W związku z powyższym, wobec zaistniałej oczywistej omyłki pisarskiej, Sąd na podstawie art. 156 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.