Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001883

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 maja 2018 r.
III SA/Wa 1360/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.).

Sędziowie WSA: Elżbieta Olechniewicz, Honorata Łopianowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku sędziego WSA Agnieszki Olesińskiej o wyłączenie, na podstawie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od orzekania w sprawie ze skargi O. S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2017 r. Nr (...) w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia wyłączyć sędziego WSA Agnieszkę Olesińską, na podstawie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od orzekania w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.