Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159857

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2011 r.
III SA/Wa 1341/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Dziełak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 1341/11 w sprawie ze skargi M. W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 21 listopada 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skargi Skarżącej - M. W., na interpretację indywidualną Ministra Finansów z (...) lutego 2011 r. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Doręczając ww. postanowienie pouczono Skarżącą, że przysługuje na nie zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, które należy wnieść w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Postanowienie Skarżąca odebrała 29 listopada 2011 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 24 akt sądowych).

Skarżąca na postanowienie powyższe, 2 grudnia 2011 r. wniosła zażalenie bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny przy piśmie z 7 grudnia 2011 r. przekazał zażalenie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, który otrzymał je 8 grudnia 2011 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a." zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zaskarżonego postanowienia. W myśl natomiast art. 177 § 1 p.p.s.a. (mającego zastosowanie w sprawie na skutek odesłania zawartego w art. 197 § 2 p.p.s.a.) zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie.

W p.p.s.a. brak jest przepisów, które wprost normowałyby konsekwencje wniesienia zażalenia bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego z pominięciem właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz określały czynności, jakie wobec takiego sposobu wniesienia zażalenia powinien podjąć Sąd.

Z tego też względu zasadne jest, zdaniem Sądu, przyjęcie poglądu wypracowanego na gruncie procedury cywilnej w analogicznym stanie prawnym, odnoszącego się do sytuacji, w której apelację od orzeczenia wydanego przez sąd pierwszej instancji, wniesiono bezpośrednio do sądu odwoławczego, pomimo, iż zgodnie z art. 369 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok.

Zgodnie ze stanowiskiem zarówno judykatury (por. uchwała połączonych izb: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 listopada 1987 r. sygn. III CZP 33/87), jak i powszechnie akceptowanym w doktrynie (por. K. Piasecki (red.) Kodeks postępowania cywilnego Komentarz, CH BECK Warszawa 2002, Tom I, s. 1343 oraz T. Ereciński (red.) Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2004, Tom I, s. 684) w sytuacji takiej, po wniesieniu apelacji do innego sądu niż ten, który wydał zaskarżony wyrok, sąd niewłaściwy do przyjęcia apelacji powinien ją przekazać sądowi właściwemu, a dla zachowania przewidzianego przepisami terminu decydująca jest data nadania w Urzędzie Pocztowym apelacji przez sąd niewłaściwy do sądu właściwego, a nie data wpływu apelacji do sądu niewłaściwego. Podobne poglądy były formułowane również odnośnie wniesienia skargi kasacyjnej bezpośrednio do Sądu Najwyższego, z pominięciem sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie.

Odpowiednie zastosowanie ww. stanowiska nakazuje przyjąć, iż zażalenie wniesione bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd ten powinien przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wydał zaskarżone postanowienie, a dla oceny zachowania terminu do wniesienia zażalenia decydująca jest data nadania (przekazania) tegoż zażalenia przez Naczelny Sąd Administracyjny wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu.

Sąd wskazuje, że termin do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 listopada 201 r. upływał z dniem 6 grudnia 2011 r. Zażalenie, nadane w urzędzie pocztowym 2 grudnia 2011 r., wniesiono jednak bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W związku z tym za datę jego prawidłowego wniesienia (do właściwego sądu tj. Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie) należało uznać 8 grudnia 2011 r., kiedy to Naczelny Sąd Administracyjny (bez pośrednictwa poczty) przekazał je Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Uznając zatem za datę prawidłowego wniesienia zażalenia dzień 8 grudnia 2011 r., stwierdzić należy, iż zostało ono wniesione z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 194 § 2 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., Sąd zażalenie odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.