Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159856

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2011 r.
III SA/Wa 1340/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Długosz-Szyjko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - E. P., złożyła skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów z (...) lutego 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku o wydanie interpretacji Skarżąca zajęła stanowisko, że tzw. ulga meldunkowa, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej: "u.p.d.o.f.", obejmuje zarówno budynek mieszkalny, jak i grunt pod nim położony. Wskazała, iż nie jest możliwa sprzedaż domu bez gruntu.

Minister Finansów, z upoważnienia którego działał Dyrektor Izby Skarbowej w W., stanowisko Skarżącej uznał za nieprawidłowe. Wyjaśnił, że ponieważ Skarżąca nabyła udział 1/2 we współwłasności nieruchomości w 2007 r., do sprzedaży tej nieruchomości w 2010 r. zastosowanie mają przepisy u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Zdaniem Ministra Finansów, przychód uzyskany przez Skarżącą z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, w części przypadającej na grunt związany ze zbytym lokalem mieszkalnym, nie korzysta z powyższego zwolnienia.

W skardze Skarżąca zwróciła się o pozytywne rozstrzygnięcie kwestii podniesionej we wniosku o interpretację.

Minister Finansów wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Postępowanie w sprawie należało zawiesić.

Postanowieniem z dnia 27 października 2011 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 824/10, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił przedstawić do rozpoznania składowi siedmiu sędziów tego Sądu budzące poważne wątpliwości zagadnienie prawne, a mianowicie czy tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.p.f., w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r., obejmowała swoim zakresem wyłącznie budynek mieszkalny, jego część lub udział w nim, czy również grunt na jakim budynek ten został posadowiony?

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Wykładnia przepisów dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny na użytek sprawy o sygn. akt II FSK 824/10 będzie miała wpływ także na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

Zaistniała zatem przesłanka zawieszenia postępowania, określona w art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. W tym stanie rzeczy Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.