Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159855

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 listopada 2011 r.
III SA/Wa 1339/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. O. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego do osób fizycznych postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zasądzić od Ministra Finansów na rzecz Skarżącego -T.O. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

Uzasadnienie faktyczne

W interpretacji indywidualnej z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego do osób fizycznych Dyrektor Izby Skarbowej w W. działając w imieniu Ministra Finansów nie podzielił stanowiska T.O. (dalej jako Skarżący) i stwierdził, iż Skarżącemu nie przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w ramach tzw. ulgi meldunkowej, ponieważ nie spełnił wymaganych ustawą warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Wobec powyższego uznał, iż opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym będzie podlegała część przychodu uzyskana ze zbycia mieszkania stanowiącego współwłasność obojga małżonków, odpowiadająca wysokości udziału Wnioskodawcy w wartości mieszkania, ustalona na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

Pismem z dnia 29 października 2010 r. Skarżący wniósł na powyższą interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) lutego 2011 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Przy piśmie z dnia 29 września 2011 r. Minister Finansów - nadesłał do Sądu interpretację indywidualną z dnia (...) września 2011 r. nr (...) wydaną w wyniku uwzględnienia skargi na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej powoływana jako "p.p.s.a."), zmieniającą zaskarżoną interpretację indywidualną i uznającą stanowisko Skarżącego za prawidłowe. Interpretacja ta została doręczona stronie skarżącej w dniu 4 października 2011 r., co wynika z nadesłanego przez organ podatkowy zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z przyczyn innych niż wskazane w pkt 1 i 2 tego paragrafu. Jedną z okoliczności uzasadniających umorzenie postępowania sądowego na podstawie powołanego przepisu jest uwzględnienie skargi przez organ na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. Postanowienie wydane w tzw. trybie autokontroli stanowi o usunięciu przedmiotu sporu między stronami postępowania, najczęściej poprzez wyeliminowanie zaskarżonego aktu lub czynności z obrotu prawnego.

W rozpoznawanej sprawie organ podatkowy orzekł o zmianie zaskarżonej interpretacji i zgodził się ze stanowiskiem strony skarżącej przedstawionym we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wydane postanowienie stanowi nowe rozstrzygnięcie w sprawie administracyjnej i zawiera pouczenie o możliwości jej zaskarżenia do sądu. Tym samym należało uznać, że prowadzenie postępowania przed tutejszym Sądem w sprawie kontroli legalności indywidualnej interpretacji Ministra Finansów z dnia (...) lutego 2011 r., stało się bezprzedmiotowe.

W tych warunkach, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w pkt 1 sentencji postanowienia. O zwrocie kosztów postępowania sądowego od Ministra Finansów orzeczono na podstawie art. 209 i art. 201 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.