III SA/Wa 1335/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

III SA/Wa 1335/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1757323

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2015 r. III SA/Wa 1335/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1335/14 w sprawie ze skargi R. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lutego 2014 r. Nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi R. W. uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) lutego 2014 r.

Wyrok wraz z uzasadnieniem doręczono na adres pełnomocnika R. W. - radcy prawnego W. P. w dniu 7 kwietnia 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 70).

W dniu 11 maja 2015 r. do Sądu wpłynęła skarga kasacyjna na powyższy wyrok sporządzona przez pełnomocnika Skarżącego. Z pieczęci znajdującej się na kopercie, w której przesłano skargę kasacyjną wynika, że została ona złożona w Urzędzie Pocztowym w W. w dniu 8 maja 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargę kasacyjną należało odrzucić.

Stosownie do treści art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej "p.p.s.a." skargę kasacyjną wnosi się w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Zgodnie zaś z art. 67 § 5 p.p.s.a. jeżeli ustanowiono pełnomocnika do odbioru pism w postępowaniu sądowym, doręczenia należy dokonać tym osobom.

W analizowanej sprawie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 stycznia 2015 r., od którego przysługiwało prawo do złożenia skargi kasacyjnej został doręczony pełnomocnikowi Skarżącej 7 kwietnia 2015 r. Zatem trzydziestodniowy termin do złożenia skargi kasacyjnej upłynął w dniu 7 maja 2015 r., natomiast skarga kasacyjna została wniesiona 8 maja 2015 r., zatem po upływie trzydziestodniowego terminu do złożenia skargi kasacyjnej.

Z tych względów Sąd, na podstawie art. 178 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.