Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2876776

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2012 r.
III SA/Wa 1313/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki (spr.).

Sędziowie WSA: Bożena Dziełak, Maciej Kurasz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi M. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.