Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2005 r.
III SA/Wa 1173/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Grażyna Nasierowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: sędzia WSA - Grażyna Nasierowska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) lutego 2005 r., (...) w przedmiocie - zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Jak wynika z potwierdzenia odbioru przesyłki listowej, zawierającej decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) lutego 2005 r., pełnomocnikowi skarżącej prawidłowo doręczono wymienioną decyzję (...) marca 2005 r. Decyzja zawiera pouczenie o prawie do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji - za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w W. Termin do wniesienia skargi upływał zatem z dniem (...) kwietnia 2005 r.

Z akt sprawy wynika, że przesyłka listowa zawierająca skargę została złożona w urzędzie pocztowym (...) kwietnia 2005 r., czyli z uchybieniem trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Mając na względzie powyższe, skoro skarga została wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia, to na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd postanowił, jak w sentencji.